thin

KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvtárhasználat

A LAKITELEKI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Szervezeti és Működési Szabályzatának


3. sz. melléklete

Könyvtárhasználati Szabályzat


Lakitelek község könyvtára nyilvános közkönyvtár. Dokumentumain és szolgáltatásain keresztül biztosítja a kulturálódáshoz, művelődéshez, szórakozáshoz szükséges széleskörű információhoz való hozzáférhetőségét.

A könyvtár tagja lehet bármely magyar állampolgár, aki személyi adatait személyi, vagy diákigazolvánnyal igazolja, és a Könyvtárhasználati Szabályzatot kötelezően elismeri, s ezt aláírásával igazolja.

A Községi Könyvtárban a beiratkozás díjtalan.

Az állampolgárok adományaikkal támogathatják a könyvtárat.

A könyvtár nyitvatartási ideje: heti 25 óra.

I. A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓT BEIRATKOZÁS NÉLKÜL ILLETIK MEG A KÖVETKEZŐ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

 • a könyvtár és a helytörténeti gyűjtemény megtekintése
 • rendezvények látogatása
 • közhasznú információk, helyismereti vonatkozású dokumentumok helyben olvasása
 • könyvtári gyűjteményrészek (olvasóterem, folyóirat-olvasó) dokumentumainak helyben használata
 • információ kérése a rendszer működéséről
 • könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások látogatása

II. A KÖNYVTÁR ALAPSZOLGÁLTATÁSAIN FELÜLI SZOLGÁLTATÁSAIT CSAK BEIRATKOZOTT OLVASÓ VEHET IGÉNYBE:

 • könyvkölcsönzés
 • kézikönyv, – korlátozottan
 • folyóirat, – korlátozottan
 • előjegyzés
 • olvasóterem kézikönyvállományának használata
 • tájékoztatás
 • CD, DVD nézés, zenehallgatási lehetőség
 • internet használat
 • egyéb szolgáltatások (a könyvtár által kezdeményezett rendszerben működő programok pl., Színezd ki magadból, táborok, gyerekfoglalkozások, stb.)


Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • könyvtárközi kölcsönzés
 • internet használat – 1 óra után
 • szkenner használata
 • spirálozás, laminálás
 • könyvtári, és egyéb helyi kiadványok, állományból kivont könyvek, régi folyóiratok árusítása

III. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ÉS FORMÁI:

Feltételei:

A könyvtár alapszolgáltatáson felüli szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A beiratkozás feltételei:

 • 14 éves korig szülői engedélyhez kötött (személyi lap kitöltésével)
 • személyes adatok közlése (név, anyja neve, születési helye, ideje, állandó lakhelye és levelezési címe, ha van, személyi igazolványának száma, telefonszáma, munkahelyének neve és címe, foglalkozása, e-mail címe)
 • a személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni
 • a szolgáltatások csak saját névre szóló olvasójeggyel vehetők igénybe
 • kölcsönzési jogát az olvasó az olvasójegy felmutatásával gyakorolhatja, ennek hiányában a könyvtáros személyazonossága igazolását kérheti. Ha az olvasó nem tudja igazolni magát, csak a könyvtár ingyenes alapszolgáltatásait veheti igénybe
 • az olvasó elveszett olvasójegyét 200.- Ft megfizetésével pótoljuk

Formái:

Kölcsönzés:

 • Egy olvasó maximum 10 db, a Szikla integrált könyvtári rendszer által regisztrált dokumentumot kölcsönözhet, amelyből 3 hangzó és 7 db könyv lehet. A dokumentumhoz tartozó melléklet kölcsönzési ideje azonos a dokumentum kölcsönzési idejével.

Könyv:

 • Egy olvasó összesen 10 db könyvet kölcsönözhet 3 hétre.

Ezen belül korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok:

 • Egy olvasó összesen 2 db olvasótermi könyvet kölcsönözhet hétvégére.

Audiovizuális és elektronikus dokumentumok:

 • Egy olvasó összesen 3 db audiovizuális dokumentumot (CD, DVD, hangos könyv) kölcsönözhet, kölcsönzési határideje 7 nap.


Újság, folyóirat:

 • Egy olvasó összesen 3 db folyóiratot kölcsönözhet 7 napra. A könyvtár által előfizetett periodikumok legfrissebb számai nem kölcsönözhetők.


A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők.


A könyvek és a folyóiratok kölcsönzési határideje kérésre 3 alkalommal, audiovizuális dokumentumok kölcsönzési határideje 1 alkalommal hosszabbítható, ha az adott dokumentumra nincs előjegyzés.

Ha az olvasónak a 3, illetve 1 hosszabbítás után is szüksége van a kölcsönzött dokumentumokra, vissza kell hoznia, ezután pedig újból kikölcsönözheti őket.

Előjegyzés lehetséges módjai:

 • a könyvtári tag – ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában de nem elérhető – kérheti a dokumentum előjegyzését, amelyet az értesítéstől számított legfeljebb 5 napig tartunk fenn.
 • Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről telefonon, elektronikus levélben,közösségi oldalakon történik az értesítés.


Könyvtárközi kölcsönzés feltételei:

 • a szolgáltatás beiratkozáshoz kötött
 • csak pontosan kitöltött és aláírt kérőlap leadásával történő igényléssel tudjuk hivatalosnak tekinteni a kérést
 • eredeti dokumentum kölcsönzése, fénymásolat valamint elektronikus dokumentum kérése
 • minden esetben szükséges a felmerülő posta-, illetve a másolati költség megtérítése.

A szolgáltatásokat az olvasók a könyvtár nyitvatartási idejében vehetik igénybe:


Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 13 – 17 óráig

Szerda: 9 – 12 13 – 17 óráig

Csütörtök: 9 – 12 13 – 17 óráig

Péntek: 13 – 17 óráig

Szombat: 8.30 – 11.30 óráig

Június 20-tól augusztus 20-ig a könyvtár nyári nyitva tartása:

Hétfő: ZÁRVA

Kedd – péntek: 9 – 12 13-16 óráig

Szombat: ZÁRVA


A könyvtárhasználók kötelezettségei

 • A könyvtár épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni.
 • A gyűjteménybe vissza nem hozott dokumentumért a használót, illetve a jótállóját, fizetési kötelezettség terheli.
 • Kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért az olvasó késedelmi díjat fizet.
 • A könyvtár szabályait súlyosan megsértő olvasó, az egyes könyvtári szolgáltatások igénybevételétől, illetve a könyvtári tagságból heghatározott időre kizárható.
 • A könyvtárban rendezett öltözékben és fizikai állapotban lehet megjelenni és szolgáltatásait igénybe venni (mosdatlanul, hangoskodva nem lehet a szolgáltatásokat igénybe venni).
 • A könyvtár területén a dohányzás tilos!
 • Olvasói terekbe élelmiszert bevinni, ott étkezni tilos!
 • A szerzői jogi szabályok megsértése a könyvtárhasználó felelőssége.
 • A könyvtáron belül történő fényképkészítéshez az intézmény vezetőjének hozzá kell járulnia.

IV. SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJTÉTELEK

A lakiteleki Községi Könyvtárban a beiratkozás díjtalan.

KÉSEDELMI DÍJ

A kölcsönzési határidőt be kell tartani, ellenkező esetben a könyvtár felszólítást küld és KÉSEDELMI DÍJAT szab ki.

A felszólítás lehetséges módjai:

 • postai úton, levélben történő felszólítás: 150,- Ft/ alkalom
 • e-mailban történő felszólítás: ingyenes.

A késedelmi díjak mértéke:

 • minden dokumentum esetén: 5.- Ft/dokumentum/nap + postaköltség

A késedelemi díj – amelyet a Szikla integrált rendszer automatikusan számol – felszólító levél nélkül is érvényes! A könyvtárhasználó addig nem kölcsönözhet, amíg a fennálló tartozását ki nem fizette.

Késő olvasó felszólítása maximum 3 alkalommal lehetséges, ezt követően bírósági peres eljárást kezdeményezhet a könyvtár.

KÁRTÉRÍTÉS

Kártérítést fizet az olvasó, ha az általa kikölcsönzött dokumentumot elveszítette vagy könyvtári használatra alkalmatlanná tette.

A kártérítés formái és fizetési kötelezettsége könyvtári dokumentumok esetén:

 • A dokumentum pótlása ugyanazzal a dokumentummal.
 • 2000 előtt kiadott könyvek egységesen 1000.- Ft
 • 2000 – 2005 évben kiadott könyvek egységesen 2000.- Ft
 • 2006 –tól a könyv jelenlegi beszerzési árát kell megfizetni

Vonalkóddal ellátott dokumentumokból kitépett vagy más módon eltávolított kód kárértéke

dokumentumonként 200,- Ft

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

A könyvtárközi kölcsönzés igénybevételekor az olvasónak vállalnia kell a küldő könyvtár díjtételeit, és könyvtárunkban felmerülő postaköltségeket, melynek díja: 1000,- Ft.

A felmerülő költségeket – nyugta ellenében – az olvasó akkor fizeti, amikor a kért dokumentum megérkezett a könyvtárba és az értesítést követően bejön érte.

SPIRÁLOZÁS, LAMINÁLÁS, SZKENNELÉS

Spirálozás: 500,- Ft (65 lapig)

Laminálás: 150,- Ft/lap

Szkennelés: 150,- Ft/oldal

INTERNET HASZNÁLATI DÍJ

Az internet szolgáltatásait beiratkozott olvasók vehetik igénybe, maximum 1 óra időtartamra ingyenesen. Minden további géphasználat megkezdett óránként 200,- Ft.

Nem helyi lakosok részére a géphasználat díja óránként 200,- Ft.

Az intézmény dolgozói, minden tételről nyugtát adnak.

A Községi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát nyilvánosságra hozza.


Lakitelek, 2016. július


Szabó Istvánné

könyvtárvezető