thin

KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvtárhasználat

A LAKITELEKI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Szervezeti és Működési Szabályzatának


3. sz. melléklete

Könyvtárhasználati Szabályzat


Lakitelek község könyvtára nyilvános közkönyvtár. Dokumentumain és szolgáltatásain keresztül biztosítja a kulturálódáshoz, művelődéshez, szórakozáshoz szükséges széleskörű információhoz való hozzáférhetőségét.

A könyvtár tagja lehet bármely magyar állampolgár, aki személyi adatait személyi, vagy diákigazolvánnyal igazolja, és a Könyvtárhasználati Szabályzatot kötelezően elismeri, s ezt aláírásával igazolja.

A Községi Könyvtárban a beiratkozás díjtalan.

Az állampolgárok adományaikkal támogathatják a könyvtárat.

A könyvtár nyitvatartási ideje: heti 25 óra.

I. A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓT BEIRATKOZÁS NÉLKÜL ILLETIK MEG A KÖVETKEZŐ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

 • a könyvtár és a helytörténeti gyűjtemény megtekintése
 • rendezvények látogatása
 • közhasznú információk, helyismereti vonatkozású dokumentumok helyben olvasása
 • könyvtári gyűjteményrészek (olvasóterem, folyóirat-olvasó) dokumentumainak helyben használata
 • információ kérése a rendszer működéséről
 • könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások látogatása

II. A KÖNYVTÁR ALAPSZOLGÁLTATÁSAIN FELÜLI SZOLGÁLTATÁSAIT CSAK BEIRATKOZOTT OLVASÓ VEHET IGÉNYBE:

 • könyvkölcsönzés
 • kézikönyv, – korlátozottan
 • folyóirat, – korlátozottan
 • előjegyzés
 • olvasóterem kézikönyvállományának használata
 • tájékoztatás
 • CD, DVD nézés, zenehallgatási lehetőség
 • internet használat
 • egyéb szolgáltatások (a könyvtár által kezdeményezett rendszerben működő programok pl., Színezd ki magadból, táborok, gyerekfoglalkozások, stb.)


Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • könyvtárközi kölcsönzés
 • internet használat – 1 óra után
 • szkenner használata
 • spirálozás, laminálás
 • könyvtári, és egyéb helyi kiadványok, állományból kivont könyvek, régi folyóiratok árusítása

III. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ÉS FORMÁI:

Feltételei:

A könyvtár alapszolgáltatáson felüli szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A beiratkozás feltételei:

 • 14 éves korig szülői engedélyhez kötött (személyi lap kitöltésével)
 • személyes adatok közlése (név, anyja neve, születési helye, ideje, állandó lakhelye és levelezési címe, ha van, személyi igazolványának száma, telefonszáma, munkahelyének neve és címe, foglalkozása, e-mail címe)
 • a személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni
 • a szolgáltatások csak saját névre szóló olvasójeggyel vehetők igénybe
 • kölcsönzési jogát az olvasó az olvasójegy felmutatásával gyakorolhatja, ennek hiányában a könyvtáros személyazonossága igazolását kérheti. Ha az olvasó nem tudja igazolni magát, csak a könyvtár ingyenes alapszolgáltatásait veheti igénybe
 • az olvasó elveszett olvasójegyét 200.- Ft megfizetésével pótoljuk

Formái:

Kölcsönzés:

 • Egy olvasó maximum 10 db, a Szikla integrált könyvtári rendszer által regisztrált dokumentumot kölcsönözhet, amelyből 3 hangzó és 7 db könyv lehet. A dokumentumhoz tartozó melléklet kölcsönzési ideje azonos a dokumentum kölcsönzési idejével.

Könyv:

 • Egy olvasó összesen 10 db könyvet kölcsönözhet 3 hétre.

Ezen belül korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok:

 • Egy olvasó összesen 2 db olvasótermi könyvet kölcsönözhet hétvégére.

Audiovizuális és elektronikus dokumentumok:

 • Egy olvasó összesen 3 db audiovizuális dokumentumot (CD, DVD, hangos könyv) kölcsönözhet, kölcsönzési határideje 7 nap.


Újság, folyóirat:

 • Egy olvasó összesen 3 db folyóiratot kölcsönözhet 7 napra. A könyvtár által előfizetett periodikumok legfrissebb számai nem kölcsönözhetők.</